Kuulutus

Presidentinvaali 2018

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.

Ennakkoäänestys

Presidentinvaalin ennakkoäänestys Lopen kunnassa on 17.–23.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.–6.2.2018.

Ennakkoäänestyspaikkana toimii Lopen kunnantalon kokoushuone I, Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:

ke–pe 17.–19.1.2018 klo 9.00–18.00
la–su 20.–21.1.2018 klo 10.00–14.00
ma–ti 22.–23.1.2018 klo 9.00–18.00

ja mahdollisessa toisessa vaalissa:
ke–pe 31.1.–2.2.2018 klo 9.00–18.00
la–su 3.–4.2.2018 klo 10.00–14.00
ma–ti 5.–6.2.2018 klo 9.00–18.00

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Oikeusministeriö julkaisee yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja äänestysajat niissä vaalisivuillaan www.vaalit.fi. Äänestäjät voivat tiedustella niitä myös ministeriön maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4770. Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetetään ilmoituskortti, jossa on maininta hänen oman vaalipiirinsä alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Hoivakoti Eedilässä, Hoivakoti Salmelassa, Harjukodissa ja Mäntykodin asuntolassa suoritettavasta laitosäänestyksestä ilmoittaa vaalitoimikunta edellä mainittuihin laitoksiin julkipantavalla kuulutuksella.

Kotiäänestys Lopen kunnassa

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana klo 9–20 äänestäjälle erikseen ilmoitettuna aikana.

Kotiäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa ajanjaksolla 17.–23.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.–6.2.2018. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Lopen kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse ensimmäisessä vaalissa viimeistään tiistaina 16.1.2018 klo 16.00 ja toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2018 klo 16.00.

Ilmoituksen äänestäjän puolesta voi tehdä hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautuminen voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä keskusvaalilautakunnalta saatavaa lomaketta. Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan puhelimitse tai kirjeellä asianomaiselle tai tämän edustajalle.

Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Lopen kunnan keskusvaalilautakunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Puhelimitse ilmoituksia vastaanottavat ja lisätietoja antavat asianhallintasihteeri Leena Kemppinen, p. 019 758 6004 ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Katja Väistö, p. 050 520 2643 ma–pe klo 9–15 alkaen 10.1.2018.

Jos äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei enää tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Toisen vaalin kotiäänestykseen voi kuitenkin ilmoittautua myös erikseen.

Äänestäminen varsinaisena vaalipäivänä

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.

Posti jakaa äänioikeutetuille väestörekisterikeskuksen ilmoituksen, johon on merkitty kunkin äänestäjän oma äänestysalue. Lopen kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat avoinna varsinaisina vaalipäivinä klo 9–20:

Äänestysalue Äänestyspaikka Lähiosoite
1. Lopenkylä Lopen kunnantalo Yhdystie 5
2. Läyliäinen Läyliäisten koulu Koulutie 3
3. Topeno Länsi-Lopen koulu Topenontie 145
4. Launonen Launosten koulu Kartanontie 8

 

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen ilmoittautuessaan äänestyspaikassa esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Jos äänestäjällä ei ole muuta virallista henkilöllisyystodistusta, äänestäjä voi hakea poliisilta maksutonta väliaikaista henkilökorttia.

Loppi 10.1.2018

LOPEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.