Yleistä

 

Vakuutusturva

Tapaturman hoidosta ja terveydenhuollosta määrätään perusopetuslain 34 §:ssä: Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. (23.12.1999/1288)

Kouluterveydenhuollosta sekä oppilaiden sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi tarvittavista palveluista säädetään erikseen.

Lopen kunnan peruskoulujen oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa kunnan järjestämässä peruskoulun opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, luokkaretkillä ja leirikouluissa. Lisäksi vakuutuksesta korvataan matkat, jotka tapahtuvat koululaisten koulumatkojen aikana (myös kesken koulupäivän tapahtuvien hammashoitokäyntien osalta). Koulun alueen ulkopuolella (esim. välitunnit ja hyppytunnit) vakuutus on voimassa ainoastaan silloin, jos koulu on antanut luvan (edellyttää kirjallista päätöstä) poistua koulun alueelta.  Vakuutus on voimassa myös koululaisten käytännön harjoittelutöissä ja niihin liittyvillä välittömillä matkoilla.

Vakuutuksesta korvataan hoitokuluina ainoastaan julkisen sektorin terveydenhuoltopalveluiden käyttämisestä aiheutuneita, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusäännöissä tarkoitettuja asiakkaalta perittäviä maksuja. Julkisen sektorin terveydenhuoltopalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä hoitoa, joka annetaan valtion, kuntien ja kuntainliittojen ylläpitämissä terveydenhuoltopalveluja tuottavissa toimintayksiköissä ja laitoksissa, kuten terveyskeskuksissa, aluesairaalassa, keskussairaalassa tai yliopistollisessa keskussairaalassa. Korvauksen yläraja: Hoitokulut tapaturmaa kohti enintään 3.000 € (- omavastuu 170 €).

Oppilaalle koulussa tai koulumatkalla sattuneesta tapaturmasta on ilmoitettava välittömästi opettajalle, joka tekee tapahtuneesta tapaturmailmoituksen/korvaushakemuksen. Tapaturmasta korvataan hoitokuluina vamman tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuneet kustannukset sekä hoitoon liittyvät, vamman tilan vaatimat kohtuulliset ja välttämättömät matkakulut. Oman auton käytöstä syntyneitä kuluja korvataan enintään € 0,35/km.

Lisätietoja tarvittaessa koulutoimistosta.

 

Poissaolot

Huoltajan tulee ilmoittaa koululle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään ensimmäisen poissaolopäivän aamuna oppilaan poissaolosta ja poissaolon syystä. Muihin kuin sairaudesta johtuviin poissaoloihin on huoltajan anottava lupa hyvissä ajoin. Lomake löytyy Wilmasta. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja/luokanvalvoja. Mikäli poissaolo kestää yli kolme päivää, lupa anotaan koulun rehtorilta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 7 Kyllä 3 Ei 7