Järjestyssäännöt

Yleistä

 

Sääntöjen tavoitteena on taata jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle oikeus työskentelyrauhaan, henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja omaisuuden suojaan.

Perusopetuslain 35§:n mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Säännöt ovat voimassa kouluaikana ja koulualueella.  Koulualue ja välituntialue määritetään erikseen ja tiedotetaan oppilaille ja huoltajille lukuvuosittain.  Oppilaan kouluaika koostuu koulumatkoista, oppitunneista ja muista koulun järjestämistä tilaisuuksista. Kouluajaksi katsotaan myös koulualueen ulkopuolella kouluaikana koulun järjestämät opetustapahtumat. Aamuisin ei saavuta koululle tarpeettoman aikaisin ja kotimatka alkaa välittömästi koulupäivän päätyttyä.

Oppilasta, joka ei noudata koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan ojentaa seuraavin keinoin:

 • luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta poistaminen
 • enintään kahden tunnin jälki-istunto
 • opetuksen epääminen loppupäivän ajaksi
 • kirjallinen varoitus
 • määräaikainen erottaminen

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata poistumismääräystä. Jos oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen (Perusopetuslaki 36 b §).

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

 

1. Koulualue

 • Koulun alueelta poistuminen on koulupäivän aikana/kouluaikana kielletty muutoin kuin opettajan luvalla.
 • Kulkuneuvot säilytetään niille varatuilla paikoilla, joilla asiaton oleskelu on kielletty.  Kulkuneuvojen asiaton käyttö koulupäivän aikana on kielletty.

2. Koulun, toisen ja oman omaisuuden käsittely

 • Oppilaalla on vastuu käyttämistään tavaroista, kirjoista ja välineistä.
 • Kaikkea omaisuutta tulee kohdella huolella. Toisten, koulun tai omaa omaisuutta ei saa rikkoa, vahingoittaa, varastaa tai turmella.
 • Ympäristöä on kunnioitettava. Koulutiloja tai koulun ympäristöä ei saa sotkea, turmella tai tuhota.
 • Jos oppilas on aiheuttanut vahinkoa, siitä tulee viipymättä ilmoittaa opettajalle.
 • Tahallinen tai tuottamuksellisesti aiheutettu vahinko on aiheuttajan korvattava.

3. Poissaolot

 • Oppilaat jäävät pois koulusta, jos ovat sairaita. Huoltajan on ilmoitettava oppilaan poissaolosta koululle mahdollisimman pian. Yläkoulun oppilas selvittää poissaolonsa kirjallisesti luokanvalvojalle.
 • Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hän ottaa yhteyttä oppitunnin opettajaan, luokanvalvojaan, apulaisrehtoriin, rehtoriin tai terveydenhoitajaan, joka harkintansa mukaan lähettää oppilaan kotiin.
 • Muiden syiden vuoksi oppilaat voivat jäädä pois koulusta vain, jos ovat saaneet siihen etukäteen luvan luokanvalvojalta, luokanopettajalta, rehtorilta tai johtokunnalta.

4. Käytöstavat koulussa ja koulumatkalla

 • Hyviä käytöstapoja tulee noudattaa kaikissa koulupäivän tilanteissa.
  • Oppilaiden tulee tervehtiä kohteliaasti kaikkia, oven avaaminen toiselle kuuluu myös huomaavaiseen käytökseen.
  • Puhetavan ja käyttäytymisen on oltava asiallista ja hyvien tapojen mukaista.
  • Muistetaan sanat kiitos, anteeksi ja ole hyvä.
  • Toisen puheenvuoroa kunnioitetaan.
  • Kiroilu on kiellettyä.
 • Koulun kaikissa tilanteissa jokaisella on oikeus työrauhaan.
  • ei asiatonta, äänekästä keskustelua
  • ei tahallista häirintää
  • toisten huomioonottaminen kaikissa tilanteissa
  • kiusaaminen sanoin tai teoin on aina kiellettyä
 • Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä
 • Koulun järjestämillä pyöräretkillä on käytettävä pyöräilykypärää. (Tieliikennelaki)
 • Julkisissa liikennevälineissä noudatetaan kaikkia hyviä käytöstapoja.
  • Kanssamatkustajien ja kuljettajan häirintä ei kuulu matkustamiseen.
  • Kulkuneuvoja ei saa sotkea, turmella tai tuhota.

5. Henkinen ja fyysinen koskemattomuus

 • Toista loukkaavat sanat, ilmeet ja eleet ovat kiellettyjä.
 • Töniminen, lyöminen tai muunlainen vahingoittaminen on kielletty.
 • Väkivaltainen käyttäytyminen toisia kohtaan on kielletty

6. Ruokailu

 • Kouluruokailussa noudatetaan hyviä tapoja.
 • Ruokaillessa ja jonottaessa käyttäydytään hillitysti.

7. Omien tavaroiden tuominen kouluun

 • Kouluun ei saa tuoda opetuksen kannalta tarpeettomia tavaroita.
 • Opettajalta voi saada poikkeusluvan tavaroiden tuomiseen perustellusta syystä, esimerkiksi esitelmät, syntymäpäivät ja tuliaiset. Koululla ei ole velvollisuutta korvata kyseisenlaiselle omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvia vaurioita ja katoamisia. Vastuu em. tavaroista on huoltajalla.

8. Matkapuhelimen ja kameroiden käyttö kouluaikana

 • Matkapuhelimen saa tuoda kouluun, mutta se ei saa häiritä millään tavoin työskentelyä koulussa.
 • Koululla ei ole velvollisuutta korvata vahingoittunutta tai kadonnutta matkapuhelinta eikä selvittää vahingoittumiseen tai katoamiseen liittyviä tapahtumia. Vastuu matkapuhelimista on huoltajalla.
 • Väärinkäytösten sattuessa opettaja tai rehtori voi takavarikoida matkapuhelimen määräajaksi.
 • Matkapuhelimen käyttö puhe- ja viestintätarkoitukseen sekä äänittäminen oppituntien aikana on kielletty.
 • Opetusta ja koulutyötä häiritsevä kuvaaminen oppitunneilla, koulun sisätiloissa ja koulun alueella on kielletty.

9. Tupakointi

 • Tupakkatuotteiden, nuuskan, päihteiden ja huumeiden hallussapito ja käyttö tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulussa, koulun alueella, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

10. Pilpalan koulun koulukohtaiset tarkennukset edellä oleviin sääntöihin

 • Pilpalan koulun välituntialue käsittää koulun etupihan, urheilukentän sekä kentän ja koulun väliin jäävän rinteen.
 • Oleskelu koulun takapihalla sekä koulun ja tien välisellä nurmikolla on kielletty.

11. Muita määräyksiä

Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja opetushallinnon antamia ohjeita ja säädöksiä, sekä muita koulun antamia ohjeita.

Nämä säännöt on laadittu Lopen opettajien toimesta kaikkien koulussa työskentelevien turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi.

Säännöt on otettu käyttöön 1.11.2005. Tästä lähtien nämä ohjeet velvoittavat kaikkia koulussa työskenteleviä toimimaan näiden sääntöjen mukaan.

Lopen perusopetuksen järjestyssäännöt on hyväksytty sivistyslautakunnassa  20.10.2005 (§76)

Pilpalan koulu
Hunsalantie 3
12750 Pilpala

Rehtori Jukka Mursula
(019) 758 6222

Apulaisrehtori Minna Iivonen
(019) 758 6242, 050–521 5892

Opettajainhuone
(019) 758 6242

Henkilökunnan sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@loppi.fi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0