Kuulutus

Maisematyölupahakemus UPM-Kymmene Oyj

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS / UPM-KYMMENE OYJ

UPM-Kymmene Oyj hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamallaan tilalla Punelianranta RN:o 1:955, Salon kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitettujen hakkuualueiden sijaitseminen ranta-asemakaava-alueella Punelian järven rannassa ja läheisyydessä. Käsiteltävien metsäalojen pinta-alaksi on ilmoitettu 19,1 ha. Kyseessä on metsäsuunnitelman mukainen harvennushakkuu kuudella ja avohakkuu neljällä hakkuukuviolla. Hakemuksissa esitetään, että vesistön rantaan jätetään suojavyöhykkeitä, joista puustoa ei poisteta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 17.2. – 18.3.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 18.3.2016 klo 16.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 17.2.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.