Kuulutus

Maisematyölupahakemus Oiva Kivinen

Oiva Kivinen hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamallaan tilalla Yli-Ollila RN:o 2:140, Tevännön kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitettujen hakkuualueiden sijaitseminen Urolanlahden ranta-asemakaava-alueella. Käsiteltävien metsäalojen pinta-alaksi on ilmoitettu noin 20 hehtaaria. Suoritettavat toimenpiteet ovat ensiharvennus, harvennus- ja avohakkuuta yhteensä 13 hakkuukuviolla. Hakkuualat eivät ulotu vesistöjen rantaan. Toimenpiteitä ei tehdä kerralla vaan ne jaksottuvat usealle vuodelle.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 14.3. – 28.3.2018 virka-aikana Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 28.3.2018 klo 15.00 mennessä Lopen lupalautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 14.3.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.