Kuulutus

Maisematyölupahakemus

Kaisa Vainio, asianhoitajanaan Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamillaan tiloilla Hevonoja RN:o 1:150 ja Kavettula RN:o 1:63, Sajaniemen kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitettujen hakkuualueiden osittainen sijaitseminen Sajaniemen osayleiskaava-alueella, jonka maankäyttömerkintä MU-1 edellyttää maisematyölupamenettelyä. Käsiteltävien metsäalojen pinta-alaksi on ilmoitettu noin 2,6 hehtaaria. Suoritettavat toimenpiteet ovat ylispuiden poistoa ja harvennushakkuita kolmella sekä avohakkuu yhdellä hakkuukuviolla.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 14.6. – 21.6.2017 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 21.6.2017 klo 16.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 14.6.2017

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.