Kuulutus

Maisematyölupahakemus

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS

Terho Koskinen, asianhoitajanaan Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamallaan tilalla Saarela RN:o 1:1092, Salon kylässä, lähellä Saarijärveä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitettujen hakkuualueiden sijaitseminen Punelian tienoon osayleiskaava-alueella, jonka maankäyttömerkintä MU edellyttää maisematyölupamenettelyä. Käsiteltävien metsäalojen pinta-alaksi on ilmoitettu noin 6,7 hehtaaria. Suoritettavat toimenpiteet ovat ylispuiden poisto kahdella hakkuukuviolla sekä harvennushakkuu, avohakkuu ja poimintahakkuu kukin yhdellä hakkuukuviolla. Hakkuualat eivät ulotu Saarijärven rantaan.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 2.3. – 16.3.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 16.3.2016 klo 16.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 2.3.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.