Kuulutus

Maisematyölupahakemuksia

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSIA

Seuraavat toimijat ovat hakeneet maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle:

1. H. G. Paloheimo Oy: tilat Kyttälä RN:o 4:94, Vahvero RN:o 4:105, Rousku RN:o 4:106, Rantakukka RN:o 4:107, Kurjenmiekka RN:o 4:108, Sinivuokko RN:o 4:109, Kissankello RN:o 4:110, Kultapiisku, 4:111, Metsäorvokki RN:o 4:112 ja Valkovuokko RN:o 4:113, Launosten kylässä. Haettu hakkuualue sijaitsee Ali-Heinijärven länsirannalla ja koostuu H. G. Paloheimo Oy:n metsäalueesta ja myynnissä olevista vapaa-ajanasuntotonteista. Kyseessä on harvennushakkuu.

2. Aarre Eerola: tila Tohmannokka RN:o 4:103, Launosten kylässä. Kyseessä on harvennushakkuu vapaa-ajanasunnon tontilla Ali-Heinijärven länsirannalla. Toimenpide on tarkoitus suorittaa H. G. Paloheimo Oy:n hakkuun yhteydessä.

3. UPM-Kymmene Oyj: tila Salkoperä RN:o 19:52, Hunsalan kylässä, Punelian ja Sakaran järvien välisellä alueella. Kyseessä on metsäsuunnitelman mukainen harvennushakkuu 24,4 ha:n ja päätehakkuu 21.7. ha:n alueella, yhteensä 21 hakkuukuviolla.

Maisematyölupien hakemiseen velvoittaa ilmoitettujen hakkuualueiden sijaitseminen ranta-asemakaava-alueilla.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 1.7. – 1.8.2016 Lopen pääkirjastossa sen aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 1.8.2016 klo 16.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 1.7.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.