Kuulutus

Maisematyölupa, Vainio Kaisa

Ympäristöpäällikkö on päätöksellään 26.6.2017 (12 §) myöntänyt Kaisa Vainiolle puiden kaatoa koskevan maisematyöluvan tiloilla Kavettula RN:o 1:63 ja Hevonoja RN:o 1:150 Sajaniemen kylässä. Maisematyölupavelvoite johtuu hakkuualueen sijaitsemisesta osittain Sajaniemen osayleiskaavan MU-1 alueella. Kyseessä on ylispuiden poisto ja harvennushakkuu sekä avohakkuu yhteensä noin 2,6 hehtaarin metsäaloilla.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 28.6.2017.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 27.6. – 12.7.2017 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Loppi 27.6.2017

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.