Avoimet hankinnat Yleinen

Lopen kunnan työterveyspalveluiden kilpailutus: vastaukset tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin

Kysymys 1.

Kohdassa 7.1.2 edellytetään, että palveluntarjoajalla on oma toimipiste Lopen kunnan keskustan alueella. Mitä tarkoitetaan ”omalla toimipisteellä” – kelpaako alihankkijan ylläpitämä toimipiste kohdan 5 mukaisesti?

Vastaus 1.

Palveluntarjoajan tulee tarjota tarjouspyynnön mukaista palvelua Lopen kunnassa kunnan keskustan alueella. Alihankkijan ylläpitämä toimipiste on mahdollinen.

Kysymys 2.

Kohdassa 7.1.2 käytetään termiä arkipäivä. Tarkoitetaanko tässä puhekielen mukaista määritelmää ma–pe vai virallista määritelmää ma–la?

Vastaus 2.

Kohdassa tarkoitetaan ajanjaksoa maanantai-perjantai.

Kysymys 3.

Kohdassa 7.1.2 määritellään palveluntarjoajan Lopen-toimipisteen vähimmäisresursointi työterveyshoitajan, työterveyslääkärin, työpsykologin ja työfysioterapeutin osalta. Tämä vähimmäisresursointi ei kuitenkaan ilmeisesti riitä täyttämään kohdan 7.1.3 palvelutasokriteereitä (päivittäiset akuuttivastaanotot) eikä muutoinkaan tarjouspyynnön ja tavanomaisen työterveyshuollon kaikkia vaatimuksia (esim. erikoislääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden konsultaatiot). Epäselväksi jää, missä vähimmäisresursoinnin ylittävät palvelut voidaan maantieteellisesti tuottaa. Onko tarkoitus, että kaikkien hankintasopimukseen sisältyvien palveluiden kuvantamista lukuun ottamatta on oltava saatavilla Lopella, jolloin kohdan 7.1.2 vähimmäisresursointi ilmaisee vain sen tason, joka palveluntarjoajan on jatkuvasti järjestettävä palveluiden todellisesta kysynnästä riippumatta? Vai onko tarkoitus, että kohdassa 7.1.2 ja kohdan 7.1.3 V kappaleessa (laboratoriopalvelut) on tyhjentävästi kuvattu Lopen-toimipisteeltä vaadittavat palvelut, ja tämän ylittävät palvelut voidaan tuottaa maantieteellisesti missä tahansa?

Vastaus 3.

Huomasimme, että tarjouspyyntö oli tältä osin hieman epäselvä ja julkaisemme siksi uuden korjausilmoituksen hankinnasta. Vastaus ilmenee Hilma-palvelussa 16.7.2018 julkaistavasta korjatusta hankintailmoituksesta kohdista 7.1.2 ja 7.1.3.

Kysymys 4.

Onko kohdassa 7.1.3 käytetty fraasi ”(myös etävastaanotto)” tulkittava siten, että pelkän etävastaanottopalvelun järjestäminen riittää täyttämään vasteaikoja koskevat vaatimukset, vai onko myös fyysisten vastaanottokäyntien oltava saatavilla mainittujen vasteaikojen puitteissa silloin, kun hoidontarpeen arvioinnissa on todettu fyysisen vastaanottokäynnin tarve?

Vastaus 4.

Huomasimme, että tarjouspyyntö oli tältä osin hieman epäselvä ja julkaisemme siksi uuden korjausilmoituksen hankinnasta. Vastaus ilmenee Hilma-palvelussa 16.7.2018 julkaistavasta korjatusta hankintailmoituksesta kohdasta 7.1.3.

Kysymys 5.

Tarjouspyynnön liitteenä 2 olevan soveltuvuuslomakkeen kohdassa 4 (Palvelun kattavuus) lukee: ”Palvelun tulee olla saatavissa 1.10.2018 alkaen x kilometrin säteellä Lopen kunnasta ja viimeistään 1.1.2019 Lopen kunnan keskustan alueella.” Tarkoitetaanko tässä x:llä tarjouspyynnössä mainittua 25 kilometriä?

Vastaus 5.

Kyllä. Kuten tarjouspyynnössä on todettu, palvelun tulee olla saatavissa 1.10.2018 alkaen enintään 25 kilometrin etäisyydellä Lopen kuntakeskuksesta ja viimeistään 1.1.2019 Lopen kunnan keskustan alueella.

Lisätietoja antaa

Mikko Salmela
kunnanjohtaja
019 758 6001
040 630 6401
mikko.salmela (at) loppi.fiOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.