Kuulutus

Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017.

Ennakkoäänestys

Kuntavaalien ennakkoäänestys Lopen kunnassa on 29.3.–4.4.2017.

Ennakkoäänestyspaikkana toimii Lopen kunnantalon kokoushuone I, Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:

ke–pe 29.–31.3.2017 klo 09.00–18.00
la–su 1.–2.4.2017 klo 10.00–14.00
ma–ti 3.–4.4.2017 klo 09.00–18.00

 

Vaalilain 46 §:n 1 momentin mukaan jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Oikeusministeriö julkaisee yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja äänestysajat niissä vaalisivuillaan www.vaalit.fi. Äänestäjät voivat lisäksi tiedustella niitä ministeriön maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4770. Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetetään ilmoituskortti, jossa on maininta hänen oman vaalipiirinsä alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Hoivakoti Eedilässä, Hoivakoti Salmelassa, Harjukodissa ja Mäntykodin asuntolassa suoritettavasta laitosäänestyksestä ilmoittaa vaalitoimikunta edellä mainittuihin laitoksiin julkipantavalla kuulutuksella.

Kotiäänestys Lopen kunnassa

Vaalilain 46 §:n 3 momentin mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys tapahtuu klo 9–20 ennakkoäänestysaikana äänestäjälle erikseen ilmoitettuna aikana.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00 halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Jos puhelinilmoitus on tehty tai kirjallinen ilmoitus saapunut ilmoitetun määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei saa toimittaa. Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka on tulostettavissa oikeusministeriön kotisivuilta (http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html). Lomake on saatavissa myös Lopen kirjastosta sen aukioloaikoina, osoitteessa Kauppatie 3, 12700 Loppi. Lomake tulee palauttaa Lopen keskusvaalilautakunnalle kirjastossa tai osoitteella Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Kotiäänestys tapahtuu arkisin 29.3.–4.4.2017 klo 9–20. Äänestäjälle ilmoitetaan kotiäänestyksen toimittamisen ajankohta vähintään kahden tunnin tarkkuudella.

Lisätietoja antavat ja ilmoituksia vastaanottavat asianhallintasihteeri Leena Kemppinen, p. 019 758 6004 ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Katja Väistö, p. 050 520 2643.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain 57 §:n ja 75 §:n mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaaliviranomaiselle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja.

Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada maksutta poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

Äänestäminen varsinaisena vaalipäivänä

Kuntavaalien 2017 vaalitoimitus Lopen kunnassa tapahtuu äänestysaluejaon mukaan seuraavissa äänestyspaikoissa:

Äänestysalue Äänestyspaikka Lähiosoite
1. Lopenkylä Lopen kunnantalo Yhdystie 5
2. Läyliäinen Läyliäisten koulu Koulutie 3
3. Topeno Länsi-Lopen koulu Topenontie 145
4. Launonen Launosten koulu Kartanontie 8

 

Äänestystoimitus on yksipäiväinen ja se alkaa edellä mainituissa äänestyspaikoissa sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

Keskusvaalilautakunnan osoite on Yhdystie 5, 12700 Loppi, p. 050 520 2643.

Loppi 15.2.2017

LOPEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 2 Kyllä 3 Ei 2

Kommentit on suljettu.