Asuminen ja rakentaminen Jätehuolto

Uudet yhteiset jätehuoltomääräykset 1.9.2015 alkaen

Kiertokapula Oy:n ja jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueen kuntiin laaditut uudet yhte-näiset jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.9.2015 ja määräykset koskevat kaikkia alueen kuntia eli Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea.

Mitä ovat jätehuoltomääräykset?

Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelainsäädäntöön ja jätehuoltomääräykset ovat jäte-lainsäädäntöä täydentäviä sitovia määräyksiä. Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin, ml. vapaa-ajan kiinteistöt eikä vapautusta jä-tehuollosta voi saada.

Määräyksiä annetaan mm.

  • keräyksestä sekä lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteista,
  • jäteastioista sekä niiden tyhjennysväleistä ja sijoittamisesta,
  • kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä,
  • yhteisten jäteastioiden eli kimppojen käytöstä sekä
  • sako- ja umpikaivojen tyhjennysväleistä ja omatoimisesta käsittelystä.

Poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta voi myöntää vain jätehuoltoviran-omainen ja mahdollinen poikkeus myönnetään erityisestä syystä yksittäistapauksissa.

Ympäristöviranomaiset valvovat jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista.

Merkittävimmät muutokset

Varsinaisten jätehuoltomääräysten taustamateriaaliksi on laadittu yleinen osa sekä mää-räysten perustelut. Yleisessä osassa kerrotaan jätehuoltomääräysten taustalla olevista velvoitteista sekä annetaan tietoa ja neuvontaa jätehuollosta. Perustelujen tarkoituksena on tulkita määräysten sisältöä ja ohjata määräysten soveltamista.

Asukkaiden kannalta keskeisimmät muutokset uusissa jätehuoltomääräyksissä ovat:

  • Yhteis- eli kimppa-astian perustamisesta ja sen käytöstä luopumisesta sekä sitä käyttävien kiinteistöjen muutoksista on aina ilmoitettava. Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Mäntsälässä, Riihimäen taajama-alueella ja Valkeakoskella ilmoitus tehdään Kier-tokapula Oy:n asiakaspalveluun ja Hattulassa, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Lopella sekä Riihimäen haja-asutusalueella jätehuoltoviranomaiselle. Keravalla yhteisastiasta ilmoitetaan Jätehuolto Jorma Eskolin Oy:lle ja Järvenpäässä sekä Tuusulassa Lassila & Tikanoja Oyj:n asiakaspalveluun. Ilmoituksessa on oltava yhdyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti ja koko, tiedot yhteisastiaa käyttävistä kaikista kiinteistöistä sekä laskutustiedot.
  • Biojäte ja kartonkipakkausjäte on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistö-kohtaisiin jäteastioihin taaja-asutusalueella vähintään 5 asuinhuoneiston kiinteis-töillä. Syksy on siirtymäaikaa ja erilliskeräys on oltava käynnissä 1.1.2016 alkaen. Biojäte voidaan vaihtoehtoisesti myös kompostoida jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Vanhoissa jätehuoltomääräyksissä kiinteistökohtainen jäteastia on edellytetty yli 10 huoneiston kiinteistöiltä.
  • Pikakontteja ei saa käyttää 1.1.2016 alkaen.
  • Kuivajäteastian (kuivajäte ei sisällä bio- eikä muuta hyödynnettävää jätettä) pisin tyhjennysväli on 8 viikkoa. Aiemmin Riihimäellä ja Hyvinkäällä pisin tyhjennysväli on ollut 4 viikkoa, muissa kunnissa 8 viikkoa.
  • Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä. Omassa asumisessa syntyvän lietteen levittämisestä käsiteltynä (esim. kalkkistabilointi) lan-noitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle tulee il-moittaa etukäteen jätehuoltoviranomaiselle. Naapuri- tai muut lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat käsitellä yhteensä enintään neljältä (4) kiinteistöltä asumisessa syn-tyvän lietteen ja levittää sen peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Jätevesilietteen yhteiskäsittely vaatii poik-keamislupaa jätehuoltomääräyksistä ja poikkeamista haetaan jätehuoltoviranomaisel-ta. Poikkeamista hakee se, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen.

Lisätietoja jätehuoltomääräyksistä saa jätehuoltoviranomaiselta:

Heli Haapea
Jäte-huoltokoordinaattori
03 621 4194
jatelautakunta@hameenlinna.fi

Jenna Järvinen
Palvelusihteeri
03 621 4196
jatelautakunta@hameenlinna.fi

 

Määräykset perusteluineen löytyvät jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilta www.kolmenkierto.fi

Hämeenlinnassa 1.9.2015

Heli Haapea
jätehuoltokoordinaattori

Tiedote


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3

Kommentit on suljettu.