Lastensuojelu

Mitä lastensuojelu on?

Lastensuojelu perustuu lastensuojelulakiin. Lastensuojelun tehtävänä on turvata lasten oikeudet, esimerkiksi lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Vanhemmilla on päävastuu lapsistaan ja heidän kasvatuksestaan. Tavoitteena ja lapsen oikeutena on, että lapsi saa kaikissa olosuhteissa hyvän hoidon ja kasvatuksen, iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon, turvallisen ja virikkeitä antavan kasvuympäristön sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen. Lisäksi lapsen tulee saada ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä eikä hänen ruumiillista koskemattomuuttaan saa loukata. Lapselle on myös annettava mahdollisuus itsenäistymiseen.

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata edellä mainitut lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla lastensuojelua. Tavoitteena on tukea perhettä lapsen omassa kasvuympäristössä. Mutta jos lapsen elämänolosuhteet jostain syystä vaarantuvat, on lapselle taattava mahdollisimman hyvä hoito kodin ulkopuolella.

Lastensuojelu tekee yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, koulutoimen, kotipalvelun, poliisin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tarve lastensuojelun palveluihin voi johtua mm. vanhempien päihteiden käytöstä, mielenterveysongelmista, perheen ristiriidoista tai elämän hallitsemattomuudesta. Lapsi voi itse vaarantaa terveen kehityksensä esim. päihteiden käytöllä, koulupinnauksella tai tekemällä rikoksia.

Lastensuojelun menetelmät

Perheitä voidaan tukea ongelmatilanteissa avohuollon tukitoimenpiteiden avulla, joita ovat esimerkiksi perheneuvonta, perhetyö ja kotipalvelu. Avohuollon tukitoimet toteutetaan yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa. Avohuollon tukitoimenpiteet ovat aina ensisijaisia toimenpiteitä, mikäli ei voida heti todeta niiden olevan mahdottomia.

Huostaanottoon ja sijoitukseen voidaan ryhtyä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon tukitoimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Huostaanotto on viimesijainen toimenpide. Se voidaan tarvittaessa tehdä myös vastoin vanhempien suostumusta. Huostaanotettu lapsi sijoitetaan sijaisperheeseen, perhekotiin tai lastensuojelulaitokseen.

Perhehoitoyksikkö Kanerva

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä asianosainen, viranomainen tai muu henkilö ensisijaisesti kirjallisesti tai soittamalla palveluohjauksen ja -neuvonnan numeroon. Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi tehdään aina yhdessä viranomaisen ja asianosaisen kanssa ja se tulee olla allekirjoitettuna molempien toimesta.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 34 Kyllä 3 Ei 34