Oppilaspaikka

Oppilaaksiottamisen perusteina ovat perusopetuslain säädökset.

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Hausjärven kunta järjestää perusopetuksen itsenäisesti.

Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppivelvolliselle oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta. Kunta voi perustellusta syystä opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa (Perusopetuslaki 6 §).

Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua.

Oppivelvollinen voi myös pyrkiä oppilaaksi muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tässä tapauksessa tarkoitettuja oppilaita otettaessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä tarkoitettuun opetukseen osoittavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia (Perusopetuslaki 28 §)

Ensisijaisen koulutuspaikan määräytyminen

Kunta osoittaa esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaalle lähikoulun sivistysjohtajan päätöksellä. Oppilaan lähikouluksi (ensisijainen koulutuspaikka) osoitetaan se koulu, johon hänellä on kotoa laskettuna lyhin matka. Mikäli esiopetus tai koulupaikkaan on enemmän hakijoita kuin sinne voidaan ottaa, toimitaan seuraavasti: Tarjotaan mahdollisuutta vapaaehtoisesti siirtyä toiseen kouluun, joka osoitetaan oppilaan lähikouluksi. Se, jonka koulumatka ensisijaiseen koulutuspaikkaan on pisin, ja jonka matka tarjottuun toiseen lähikouluun on lyhin, siirtyy. Mikäli tällaisia tapauksia on useampia, siirtyvä oppilas ratkaistaan arvalla. Sivistysjohtajalla on harkintavalta oppilaan lähikoulua osoittaessaan ottaa huomioon oppilaaseen liittyvät erityistekijät (oppilaan terveyteen liittyvät tekijät, mahdolliset liikuntarajoitteet ym.) ja koulukuljetusten järjestämistä koskevat seikat.

Perusopetuksen 7-9 luokilla oppilaan lähikoulu on Hausjärven yläaste.

Erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden osalta lähikoulu määritetään oppilasta koskevassa hallintopäätöksessä.

Toissijaisen koulutuspaikan määräytyminen

Päätöksen toissijaisen koulutuspaikan myöntämisestä tekee sivistysjohtaja huoltajan anomuksesta kunnan osoittamaa lähikoulua ja huoltajan valinnan kohteena olevaa vastaanottavaa koulua kuultuaan. Vieraasta kunnasta olevien oppilaiden opiskeluoikeus myönnetään ala-asteella opiskelevien osalta enintään 6. luokan päättymiseen asti. Mikäli vieraskuntalainen oppilas haluaa jatkaa yläasteelle, hänen on haettava koulunkäyntioikeutta uudelleen.

Huoltaja voi hakea lastansa muuhunkin kuin lähikouluun.

Tällöin ko. koulun on ilmoitettava, onko sillä mahdollisuus ottaa oppilas vastaan. Oppilaaksiotto ei saa aiheuttaa lisäresurssien tarvetta, ryhmäjakojen muutoksia, lisätyöntekijöiden palkkausta tai yleisesti opetusjärjestelyjä vaikeuttavia tilanteita vastaanottavassa koulussa. Toisaalta edellä mainittuja tilanteita ei hakeutumisen johdosta saa myöskään syntyä kunnan oppilaalle osoittamassa lähikoulussa.

Mikäli toissijaiselle oppilaspaikalle on useampia pyrkijöitä, noudatetaan oppilaita otettaessa samoja periaatteita kuin lähikoulupaikankin myöntämisessä. Kunta ei vastaa oppilaskuljetuksista silloin kun on kyse hakeutumisesta toissijaiselle oppilaspaikalle.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 1 Kyllä 3 Ei 1