Oppilaaksiottaminen

Oppilaaksiottamisen perusteina ovat perusopetuslain säädökset.

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Hausjärven kunta järjestää perusopetuksen itsenäisesti.

Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppivelvolliselle oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta. Kunta voi perustellusta syystä opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa (Perusopetuslaki 6 §).

Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua. Oppivelvollinen voi myös pyrkiä oppilaaksi muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tässä tapauksessa tarkoitettuja oppilaita otettaessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä tarkoitettuun opetukseen osoittavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia (Perusopetuslaki 28 §). Peruskoulun osalta kunta on yhtä koulupiiriä.

Koulutuslautakunta on kuitenkin 22.5.1997 / § 53 ja 54 (Liite nro 25 ) päättänyt ala-asteita koskevista oppilaaksiottoalueista, joiden perusteella myös perusopetuslain 6 §:n mukainen lähikoulu voidaan osoittaa.

Ensisijaisen koulutuspaikan määräytyminen

Oppilaan ensijainen koulutuspaikka, lähikoulu (Perusopetuslaki 6 §) määräytyy seuraavasti:

Perusopetuksen 1-6 luokkien oppilaan lähikoulut ja niiden oppilaaksiottoalueet on määritetty /Koula 22.5.1997 / Liitteessä 25. Lautakunta vahvistaa oppilaaksiottoalueet 22.5.1997 hyväksytyn liitteen 25 mukaisesti kuitenkin siten, että mainittu liite korvataan uudella, johon on päivitetty koulujen opettajamääriä ja kouluverkkoa koskevat oikeat tiedot. Liite 1/Koula 18.2.1999.

Perusopetuksen 7-9 luokilla oppilaan lähikoulu on Hausjärven yläaste. Erityisopetukseen otettavien tai siirrettävien oppilaiden osalta lähikoulu määritetään oppilaaksiotto- tai siirtopäätöksessä.

Toissijaisen koulutuspaikan määräytyminen

Päätöksen toissijaisen koulutuspaikan myöntämisestä tekee koulutuslautakunta huoltajan anomuksesta kunnan osoittamaa lähikoulua ja huoltajan valinnan kohteena olevaa vastaanottavaa koulua kuultuaan.

Huoltaja voi hakea lastansa muuhunkin kuin lähikouluun. Tällöin ko. koulun on ilmoitettava, onko sillä mahdollisuus ottaa oppilas vastaan. Oppilaaksiotto ei saa aiheuttaa lisäresurssien tarvetta, ryhmäjakojen muutoksia, lisätyöntekijöiden palkkausta tai yleisesti opetusjärjestelyjä vaikeuttavia tilanteita vastaanottavassa koulussa. Toisaalta edellämainittuja tilanteita ei hakeutumisen johdosta saa myöskään syntyä kunnan oppilaalle osoittamassa lähikoulussa.

Mikäli koulussa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä tarkoitettavaan opetukseen osoittavaa koetta. Koulun tulee tällöin ilmoittaa valintaperusteesta ja -kokeesta etukäteen.

Mikäli toissijaiselle oppilaspaikalle on useampia pyrkijöitä koulutuslautakunta noudattaa oppilaita ottaessaan yhdenvertaisia valintaperusteita, jollaisina tulevat kysymykseen oppilaiden koulumatkat ja kulkuyhteydet haettavaan kouluun. Viimekädessä oppilaspaikka ratkaistaan arvalla. Kunta ei vastaa oppilaskuljetuksista silloin kun on kyse hakeutumisesta toissijaiselle oppilaspaikalle.

Sen lisäksi, mitä edellä on määrätty oppilaaksi ottamisesta lähikouluun, on tullut tarve määritellä menettelytapoja tilanteessa, jossa lähikouluun on oppilaita tulossa enemmän kuin voidaan ottaa.

Perusopetuslain 6 §:n nojalla kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Tällöin tulee huomioida saman pykälän muut kohdat, joissa todetaan mm. että opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.

Ennen päätöksentekoa on oppilaan huoltaja velvollinen esittämään päättävälle viranhaltijalle mahdolliset sellaiset perusopetuslain 29 §:ään liittyvät seikat, jotka vaikuttavat asiaan kun harkitaan koulupaikan määräämistä muusta kuin lähikoulusta. Perusopetuslain 29 § määrää, että oppilaalla on oikeus turvallisen opiskeluympäristöön.

Koulutoimen johtosäännössä on koulutoimenjohtajalle määrätty tehtävä 12, joka kuuluu seuraavasti: Koulutoimenjohtajan tehtävänä on määrätä perusopetuslain 6 §:n mukaisesti, että oppilaan on käytävä muuta kuin ns. lähikoulua tai että oppilaan toisen kotimaisen kielen taikka vieraan kielen sekä erityisestä syystä muunkin aineen opetus järjestetään muualla kuin oppilaan lähikoulussa.

Lautakunnan mahdollinen päätös asiassa julkistetaan kaikkien koulujen kautta oppilaiden huoltajille ja ilmoittautumiskirjeen mukana kaikille koulutulokkaiden vanhemmille. Edelleen asiasta informoidaan kunnan kotisivuilla.

Mikäli johonkin kouluun on ns. perusopetusryhmään ilmoittautumassa enemmän koulun oppilaaksiottoalueelta ilmoittautuvia oppilaita kuin perusopetusryhmään voidaan ottaa, toimitaan seuraavasti:

Tarjotaan vanhemmille vapaaehtoisuuteen perustuvaa mahdollisuutta laittaa lapsensa kunnan osoittamaan muuhun kuin lähikouluun. Tällöin oppilaalle myönnetään koulukuljetus siksi ajaksi kun hän tätä kunnan osoittamaa koulua käy.

Otetaan ilman karsintaa oppilaaksi lähikouluun ilmoittautuneet sellaiset lapset, joilla on sisaruksia samasta perheestä ko. koulussa.

Koulutoimenjohtaja määrää perusopetuslain 6 §:n ja johtosäännön 12 kohdan perusteella, että joidenkin oppilaiden on käytävä kunnan osoittamaa koulua, joka on muu kuin ns. oppilaan lähikoulu. Tällöin oppilaalle myönnetään koulukuljetus siksi ajaksi kun hän tätä kunnan osoittamaa koulua käy. Määrättäessä oppilaita muuhun kuin lähikouluun otetaan huomioon määräävänä tekijänä oppilaan koulumatka kotoa, jalankulkukelpoista väylää pitkin, varsinaiseen lähikouluun. Ne oppilaat, joilla on pisin koulumatka varsinaiseen lähikouluun, määrätään ensisijaisesti siirtymään kunnan osoittamaan muuhun kouluun.

Mikäli edellä selostetuista kriteereistä huolimatta kahden tai useamman oppilaan koulumatka on sama, ratkaistaan asia arvalla. Sama ratkaisumenettely koske sellaista tilannetta, että sisarperusteella kouluun tulevia lapsia on enemmän kuin perusopetusryhmään voidaan ottaa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2