Arviointi (vanhan opetussuunnitelman mukaan)

Opintosuunnitelman laadinta ja yleinen kulku

Opiskelijan tulee laatia ja esittää ryhmänohjaajan sekä opinto-ohjaajan hyväksyttäväksi oma opintosuunnitelmansa, joka käsittää paitsi yhden lukuvuoden, koko lukioaikana opiskeltaviksi aiotut aineet ja kurssit. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon, millaisen ylioppilastutkinnon opiskelija aikoo suorittaa ja missä aikataulussa (hajauttamisen mahdollisuus). Suunnitelmaa voi tarvittaessa muuttaa siitä ohjaajien kanssa sopimalla. Opiskelijan tulee valita kursseja siten, että lukion suorittamiseen kuluu enintään neljä vuotta. Suoritettuja kursseja on oltava kaikkiaan 75, joista kaikilla yhteisiä 47-51 (matematiikan oppimäärän mukaan) ja eri aineiden syventäviä kursseja vähintään 10. Aloitettu kurssi on suoritettava loppuun.

Kurssin arviointi

Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4-10 kurssin päätyttyä ja arvioinnin periaatteet selvitetään opiskelijoille jokaisen kurssin alussa. Muut kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S tai hylkäysmerkinnällä H. Arvostelu voi perustua suullisiin ja kirjallisiin kokeisiin, opiskelun edistymisen jatku­vaan havainnointiin sekä tuotosten arviointiin. Eri osia voidaan eri aineissa ja kursseissa painottaa eri tavoin ja painotus selviää kurssikuvauksista. Numeroarviointi suoritetaan niistäkin aineista, joista annetaan suoritusmerkintä ja se tallennetaan sen varalta, että opiskelija haluaa numeroarvosanan päättötodistukseen. Keskeytetyn kurssin merkintä K kuitenkin annetaan, jos kurssi katsotaan syystä tai toisesta keskeytetyksi, esimerkiksi liiallisten poissaolojen takia. Keskeytetty kurssi on suoritettava paitsi jos opiskelijan yhteenlaskettujen kurssien määrä on vähintään 75 kurssia. Keskeytetty kurssi voidaan poistaa, jos kyseessä on syventävä tai soveltava kurssi. Perustellusta syystä kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Tähän tulee saada etukäteen sekä aineenopettajan että rehtorin lupa.

Uusintakuulustelut

Uusintakuulustelu järjestetään joka jakson jälkeen. Sekä hylätyn että hyväksytyn kurssin saa uusia kerran käymättä kurssia uudelleen.

Etenemisesteet

Kaksi hylättyä kurssia samassa oppiaineessa aiheuttavat etenemisesteen. Niiden ei tarvitse olla peräkkäisiä.

Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja syventävien kurssien perusteella. Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti. Tällöin jokainen opiskeltu pakollinen ja syventävä kurssi on mukana oppiaineen arvostelussa. Soveltava kurssi on aina suoritettava hyväksytysti. Oppiaineen oppimäärän arvioinnin suorittajalla on mahdollisuus myös korottaa arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. Erillinen kuulustelu koskee koko oppimäärää. Jos opiskelija suoriutuu erillisestä kuulustelusta paremmin kuin hänen koko oppimäärän arvosanansa edellyttää, tulee hänen lopullinen arvosanansa korottaa. Kuulustelu ei voi alentaa aiemmin annettua lopullista arvosanaa.

Lukion oppimäärän suoritus

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki hänen arvioidut kurssinsa, eikä mitään voi jälkikäteen enää poistaa. Hausjärven lukioon hyväksytään musiikkiopiston kursseja sekä muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja, mikäli niistä on etukäteen sovittu aineenopettajan ja rehtorin kanssa.

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet

Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan:

  • kaikki pakolliset oppiaineet
  • valinnaiset vieraat kielet.

Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän

  • liikunnasta
  • sellaisista oppiaineista, joissa hänen suorittamansa oppimäärä käsittää vain yhden kurssin
  • valinnaisista vieraista kielistä, mikäli hänen suorittamansa oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.
  • Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0