Iltapäivätoiminta

Hausjärven kunnan iltapäivätoiminta lukuvuonna 2022-2023

Hausjärvellä järjestetään iltapäivätoimintaa 1-2 -luokkien ja perusopetuslain 37 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille perusopetuslain mukaisesti Eskon, Monnin, Oitin ja Ryttylän kouluissa lukuvuoden 2022 – 2023 koulupäivinä lukuun ottamatta lauantaipäiväksi sattuvia lukukauden päättäjäispäiviä.

IItapäivätoimintaa tarjotaan, koulujen päättymisajat huomioon ottaen, kouluilla klo 12 -17. Oppilaalle ei järjestetä koulukuljetusta kotiin erikseen iltapäivätoiminnan päättyessä, vaikka oppilas muutoin kuuluisi koulukuljetuksen piiriin. Koulunkäynninohjaajan palvelut eivät koske iltapäivätoimintaa. Ryhmän koko on 20 lasta I toimintaryhmä. Iltapäivätoiminnan toteutumisen ehtona on, että ryhmäkoko on vähintään 10 lasta/toimintaryhmä. Toiminnan laajuus on 760 – 950 tuntia I lukuvuosi.

Iltapäivätoiminta on maksullista:

Maksuun sisältyy välipala. Kuukausimaksu määräytyy toimintatuntien mukaisesti jokaiselta osallistumiskuukaudelta. Seuraavasti:

tuntia / päivä Maksu €/kk
3 80
4 106
5 133

Elokuulta peritään puolet koko kuukauden maksusta. Lokakuulta (syysloma), joulukuulta (joululoma) ja helmikuulta (urheiluloma) peritään 75 % koko kuukauden maksusta. Maksusta peritään sairaslomatodistusta vastaan vain puolet, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan kuin korkeintaan 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana. Jos poissaolo toiminnasta sairauden vuoksi on koko kuukausi, niin maksua ei peritä, mikäli sairaslomasta on todistus. Jos lapsi jostakin muusta syystä kuin sairauden vuoksi on poissa toiminnasta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. (perusopetuslaki 48 f §). Jos lapsi lopettaa iltapäivätoimintaan kesken kuukauden, peritään koko kuukauden maksu. Iltapäivätoiminnassa seurataan toteutuneita kerhotunteja. Ylitykset laskutetaan seuraavan maksuportaan mukaan.

Maksuliikenteen hoitaa koulutoimisto. Perheille voidaan myöntää maksuvapautusta/alennusta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista taloudellisin tai sosiaalisin perustein. Maksun perimättä jättämistä ei pääsääntöisesti myönnetä jälkikäteen, vaan sen kuukauden alusta, jonka aikana hakemus on jätetty koulutoimistoon. Hakemus on tulostettavissa koulutoimen kotisivulta. Toiminnan järjestäjällä on oikeus irtisanoa lapsen iltapäivätoimintapaikka maksamattoman toimintamaksun perusteella. Iltapäivätoiminnan paikka voidaan jättää myöntämättä maksamattomien toimintamaksujen perusteella.

Iltapäivätoimintapaikan hakeminen:

Iltapäivätoimintapaikkaa haetaan kirjallisesti kouluille jaettavilla lomakkeilla. Vastaava lomake on myös tulostettavissa koulutoimen kotisivulta. Lomakkeet palautetaan toiminnasta vastaavan koulun rehtorille 30.5.2022 mennessä. Päätöksen toimintapaikan myöntämisestä tekee koulun rehtori, joka myös vastaa toiminnan järjestelyistä. Iltapäivätoimintapaikkoja jaettaessa ensiluokkalaiset ovat etusijalla. Mikäli toimintaan hakevia ensimmäisen luokan oppilaita on enemmän kuin 20, voi rehtori ylittää ryhmän enimmäiskoon harkintansa mukaan. Iltapäivätoimintapaikkaa voi hakea ainoastaan siitä koulusta, jossa lapsi on oppilaana. Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen hakemuksestaan. Mikäli hakijoita on enemmän kuin kerhoihin voidaan ottaa, ratkaistaan kerhopaikka lain edellyttämällä tavalla, arpomalla. Mikäli paikkoja jää vapaaksi, otetaan uusia kerholaisia koulun alkaessa uuteen määräaikaan mennessä samoin periaattein kuin edellä.

Lisätiedot:
Koulutoimisto 019 758 6711  osastosihteeri
Eskon koulu rehtori 019 758 6717, Hikiäntie 223, 12240 Hikiä
Monnin koulu rehtori 019 758 6754, Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää
Oitin koulu rehtori 019 758 6750, Koulunraitti 5, 12100 Oitti
Ryttylän koulu rehtori 050 571 8960, Koulutie 14, 12310 Ryttylä

tunnit/vko/vuosi
Eskon koulu 25h/vko = 950
Monnin koulu 25h/vko = 950
Oitin koulu 25h/vko = 950
Ryttylän koulu 25h/vko = 950


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 9 Ei 1 Kyllä 9 Ei 1