Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava


Suunnittelualueen rajaus merkitty opaskartalle punaisella viivalla

Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavasta on valmistunut päivitetty kaavaluonnos (luonnos 2). Kunnanhallitus on 30.3.2021 §56 antanut vastineet kaavasta aiemmin saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä päättänyt asettaa päivitetyt valmisteluvaiheen kaava-asiakirjat nähtäville 14.4.-20.5.2021 väliseksi ajaksi.

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen päivitetyt kaava‐asiakirjat ovat virallisesti nähtävillä 14.4.-20.5.2021 Hausjärven kunnanvirastossa, osoitteessa Keskuskatu 2‐4, Oitti. Lisäksi aineistoa on nähtävillä kirjastossa ja kunnan kotisivuilla. Tarkista etukäteen koronapandemiasta johtuvat poikkeukset kunnanviraston aukioloajoissa. Kunnanviraston ollessa suljettuna aineistoihin pääsee tutustumaan ajanvarauksella.

Mielipiteet nähtävillä olevista valmisteluvaiheen kaava‐asiakirjoista tulee osoittaa viimeistään 20.5.2021 mennessä kirjallisesti Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2‐4, 12100 Oitti tai sähköpostilla kaavoitus@hausjarvi.fi.

Lisätietoja kaavasta antavat:
–        kaavoittaja Tuula Vuorinen, puh. 019 758 6560, sähköposti etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi
–        projektipäällikkö Maarit Suomenkorpi, puh. 050 415 3009, sähköposti etunimi.sukunimi@tengbom.fi

Kunnanhallituksen pöytäkirjaote 30.3.2021 § 56
Kuulutus

Nähtävillä olevat valmisteluvaiheen kaava-asiakirjat (luonnos 2)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), päivitetty 16.2.2021
Kaavakartta, luonnos 2
Selostus
Selostuksen liitteet:
Liite 1 Maisemarakenne
Liite 2 Maisema-arvot
Liite 3 Maisemakuva
Liite 4 Luontokohteet
Liite 5 Muinaismuistokohteet
Liite 6 Erityisalueet
Liite 7 Puhdistettavat / kunnostettavat maa-alueet
Liite 8 Tiivistelmä luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet

Kaavaa varten tehtyjä selvityksiä:
Hausjärvi kk – Hikiä arkeologinen inventointi 2020, Mikroliitti Oy. Vuonna 2020 tehtyyn inventointiin on tehty tarkistuksia helmikuussa 2021.
Hikiän junaseisakkeen liikenteellinen tarkastelu, Destia Oy, 2020
Hikiän vesiluontotyyppiselvitys, Faunatica Oy, 2020
Maisemaselvitys, sisältää liitekartat, Tengbom Oy, 2021. Eriksson Arkkitehdit Oy:n vuonna 2011 tekemää maisemaselvitystä on päivitetty vuosina 2020 ja 2021.
Luontoarvojen tausta- ja perusselvitys,  Faunatica Oy, 2009
Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaava-alueen liito-oravalle sopivien elinympäristöjen selvitys, Faunatica Oy, 2009
Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys 2010, Jussi Mäkinen, 2010

Aiemmin nähtävillä ollutta aineistoa:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 25.5.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 17.5.2011
Luonnos:
    kaavakartta ja -määräykset
    selostus
    selostuksen liitteet

Tausta-aineistoa:
Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Hämeen ympäristökeskus 2005
Kantatie 54 kehittämisselvitys, Hämeen liitto
Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma, Ely-keskus
Tulvavesien pidättäminen Vantaan – Herajoen valuma-alueella, Ely-keskus 2016


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0