Miten voin osallistua ja vaikuttaa?

Hausjärven kunnan asukas voi vaikuttaa kunnan asioihin äänestämällä vaaleissa ja mahdollisissa kansanäänestyksissä, tekemällä kuntalaisaloitteita ja monissa tapauksissa myös tiettyyn päätökseen liittyvän muutoksenhakumahdollisuuden kautta.

Kuntalainen voi myös ottaa yhteyden luottamushenkilöihin ja kunnan henkilöstöön sekä osallistua yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluihin.

Tutustu erilaisiin vaikuttamisen kanaviin ja työkaluihin koostamassamme vaikuttamisen osiossa. Osallistu ja vaikuta omalla tavallasi – sähköisesti tai kasvokkain.

Osallistu ja vaikuta!

Esityslistoihin ja pöytäkirjoihin

Pöytäkirjat, esityslistat, viranhaltijapäätökset 1.9.2021 alkaen sekä luottamushenkilötiedot löytyvät osoitteesta https://hausjarvi.tweb.fi/ ,

Vanhemmat pöytäkirjat osoitteesta https://hausjarvi.tweb.fi:444/ ,

 

Toimielinten kokouspäivät vuonna 2022

Kokouspäivät 2022

 

 

Ilmakuva

Päätöksenteko

Hausjärven kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää 29-jäseninen kunnanvaltuusto. Valtuuston jäsenet eli valtuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Viimeisimmät kuntavaalit järjestettiin 13.6.2021. Uusi valtuusto aloittaa 1.8.2021.

Kunnanvaltuusto 31.7.2021 asti: Tutustu valtuutettuihin ja lautakuntiin

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan, pormestarin ja apulaispormestarin sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia, velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuusilmoitukset löytyvät kohdasta https://hausjarvi.tweb.fi/ktwebscr/lumu_organ.htm

nuija

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Tästä pääset tutustumaan esityslistoihin ja pöytäkirjoihin.

Hausjärven kunnan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen julkaistaan www-sivuilla lukuun ottamatta sellaisia asioita ja asiakirjoja, jotka on lain nojalla pidettävä salassa tai joita ei muusta syystä voida pitää nähtävänä julkisessa tietoverkossa.

Esityslista julkaistaan, kun se on lähetetty toimielimen jäsenille.

Lautakuntien pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen päätyttyä. Lautakuntien pöytäkirjat julkaistaan kokouksen jälkeisenä toisena arkipäivänä klo 9.00 mennessä.

Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen päätyttyä. Kunnanhallituksen pöytäkirja julkaistaan kokouksen jälkeisenä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Valtuuston pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina klo 12.00 mennessä ja julkaistaan sen jälkeen.