Yleinen

Kuulutus ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Vahva Sora Oy

KUULUTUS

ASIA: Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen hakemus, joka koskee Vahva Sora Oy:n soran murskauksen ympäristölupapäätöksen (ympäristölautakunta 15.3.2006 § 31) muuttamista.

HAKIJA: Vahva Sora Oy (Karkausmäentie 73, 12240 Hikiä)

TOIMINNAN SIJAINTI: Karhin tuotantoalue, Lavinnon kylä, tila Kalela RN:o 5:55 (086-408-5-55)

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Hakija esittää nykyistä lupaa muutettavan siten, että tilalla RN:o 5:55 voidaan tehdä kallion louhintaa ja lupamääräykseen 3 sisällytetään toiminta-ajat poraamiselle, rikotukselle ja räjäytyksille, sekä lupamääräyksen 2 mukaista alueella vuosittain murskattavan kiviaineksen määrää nostetaan. Esitetty vuosittain louhittava maksimimäärä on noin 55 000 m3, joka vastaa noin 150 000 tonnia ja vuosittain murskattava kiviainesmäärä 500 000 tonnia, josta louheen osuus olisi maksimissaan 150 000 tonnia.

Melua aiheuttavaa toimintaa on arkisin seuraavasti: poraaminen klo 7.00 – 21.00, rikotus klo 8.00 – 18.00 ja räjäytykset klo 8.00 – 18.00. Räjäytyksiä on vuosittain 6-7 kpl. Murskauslaitos voi toimia alueella läpi vuoden, käyttöpäiviä on vuosittain noin 50.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemus on nähtävillä kuulutusaikana Hausjärven kunnanvirastolla viraston aukioloaikoina ympäristösihteerin työhuoneessa, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla henkilöillä kuin edellä tarkoitetuilla asianosaisilla sekä myös sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta kuulutusaikana.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ja ne tulee toimittaa Hausjärven ympäristölautakunnalle ennen kuulutusajan päättymistä 14.1.2020 klo 15 mennessä osoitteella: Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hausjärven kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 16.12.2019 – 14.1.2020.

LISÄTIETOJA: vt. ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. 019 758 6561

 

Hausjärvellä 12.12.2019
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Liite_Tiivistelmä

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.