Yleinen Ympäristö ja luonto

Kuulutus / Ventoniemen Sora Oy

ASIA: Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §) sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus soran murskaukseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §). Maa-aineslain 4a §:n mukaan maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

HAKIJA: Ventoniemen Sora Oy, Verkatehtaankatu 2, 05830 HYVINKÄÄ

KIINTEISTÖ, JOLLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE:
Hausjärven kunta, Lavinnon kylä, tila Sarvela, RN:o 086-408-3-47

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Ottamisalueen pinta-ala on 12,2 ha ja soran kaivua tehdään 7,2 ha:n kokoisella alueella. Haettu kokonaisottomäärä on 780 000 m3. Kyseessä on uusi toiminta ja lupaa haetaan kymmenelle (10) vuodelle. Ottamisalue sijaitsee Hausjärven (0408602) I-luokan pohjavesialueella. Hakemus koskee maa-ainesten ottamista ja soran murskausta.

Vuositasolla murskataan keskimäärin noin 75 000 tonnia soraa ja maksimissaan 200 000 tonnia. Toiminta on urakkaluonteista. Toiminta-aika urakan aikana on arkisin klo 7-22. Murskaus-urakoita arvioidaan olevan keskimäärin noin 2-4 kpl vuodessa ja kunkin urakan tavanomainen kesto on arviolta 2-6 viikkoa. Murskausta ei suoriteta juhannuksesta heinäkuun loppuun. Kuljetuksia on ympäri vuoden, keskimäärin noin 10-20 ajoneuvokäyntiä vuorokaudessa arkisin. Ottamisalueelle on olemassa oleva tie, joka yhtyy Hausjärventiehen toiminta-alueen itäpuolella.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemus on nähtävillä kuulutusaikana viraston aukioloaikoina ympäristösihteerin työhuoneessa Hausjärven kunnanvirastossa, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä. Ne osoitetaan Hausjärven ympäristölautakunnalle ja toimitetaan 6.4.2017 klo 15 mennessä osoitteella: Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hausjärven kunnan ilmoitustaululla ja Hausjärven kunnan Internet-sivuilla 8.3. – 6.4.2017 .

LISÄTIETOJA: ympäristösihteeri Minna Ahlqvist, p. 019 758 6561

Hausjärvellä 7.3.2017
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 6 Kyllä 1 Ei 6

Kommentit on suljettu.