Yleinen

Kaava-alueen laajentaminen ja kaavaluonnokset nähtävillä

Hausjärven kunnanhallitus on 20.9.2016 § 262 tehnyt päätöksen laajentaa Oitin taajaman
kortteleissa 116, 117A ja 117B vireillä olevaa ns. Torholan alikulun asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen aluetta käsittämään kaava-alueeseen rajoittuvalta osalta
Kaaritien, Keskustien ja Vartiomäentien sekä rautatien aluetta.

MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan

  • Oitin taajamaan, Oitin ja Torholan kyliin sijoittuvan ns. Torholan alikulun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen II luonnos. Asemakaava koskee Hausjärven kunnan Oitin kylän tiloja RN:o 8:7 ja 8:57 sekä osia tiloista 8:6 ja 8:56 sekä Torholan kylän tiloja RN:o 1:1 ja 1:9 sekä osia tiloista 3:10, 14:2 ja 1:65, jonka lisäksi yleisen tien alueita 884:1:2 ja 895:2:30. Asemakaavan muutos koskee Oitin taajaman kortteleita 116, 117A ja 117B sekä niihin liittyviä puisto- ja lähivirkistysalueita, urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta, jalankululle ja polkupyöräilylle varattua tietä sekä katualueita. Tavoitteena on todeta toteutuneet katu- ja alikulkujärjestelyt sekä mm. tutkia koulupalvelujen sijoittumista keskitetysti, alueen kulkuyhteyksiä sekä uusia liittymätarpeita.
  • Hikiän Asemantien länsipuolen asemakaavan muutoksen luonnos. Asemakaavan muutos käsittää korttelit 3-6, 8-13, 15, 17, 18, 18a ja 21 ja sen tarkoituksena on asemakaavan ajantasaistaminen kiinteistöjaotus mahdollisuuksien mukaan huomioiden, sekä kaavan saattaminen numeeriseen muotoon.Luonnosaineistot pidetään nähtävillä 12.10.-10.11.2016 Hausjärven kunnanvirastossa. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa sekä kunnan Internetsivuilla. Kirjalliset mielipiteet luonnoksesta tulee osoittaa nähtävilläolon aikana Hausjärven ympäristölautakunnalle osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen puh. 019 758 6560 ja kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen puh. 019 758 6562, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi.

7.10.2016
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.